Úvod

 

      V minulom roku bolo našou prioritou vypracovať a zaviesť do praxe nový zákon o výchove a vzdelávaní, teraz vstupujeme do ďalšej etapy reformného procesu.K ročníkom v ktorých sa už vyučuje podľa školských vzdelávacích programov pribudnú tento rok druhý a šiesty ročník základných škôl a materské školy. Dlhodobým zámerom naďalej ostávajú nastavené zmeny a skvalitňovanie výchovno -vzdelávacieho procesu, ktoré by sa malo odzrkadliť najmä v dosahovaní lepších výsledkov našich žiakov.

       Čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou sa stáva aj otázka čitateľskej a matematickej    gramotnosti. Mladých ľudí by sme sa mali snažiť pripraviť na to aby sa vedeli vyrovnať    s nárokmi, ktoré  na nich kladie spoločnosť založená na vedomostiach a súčasne v nich   zvedavosť a tvorivé myslenie. Aj tieto požiadavky nás nútia k vytvoreniu  nového obsahu vzdelávania vedomostí a zručností. Nový školský vzdelávací program vytvoril priestor pre širokú ponuku vzdelávacích príležitostí pre deti a žiakov a zároveň poskytuje väčší priestor na uplatnenie tvorivosti učiteľov.

       Reforma odpovedá predovšetkým na slabé stránky nášho vzdelávania. Preto chceme skvalitniť prípravu detí a žiakov v oblasti  cudzích jazykov či informačných technológií tak,  aby im škola otvárala dvere aj na európsky trh práce. Výzva učiť deti pre život  rezonuje v našej spoločnosti  od schválenia národného programu Milénium. Jeho zámerom je rozvíjať u detí a žiakov  komunikačné a personálne schopnosti , schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy , pracovať s modernými informačnými technológiami , formovať občiansku spoločnosť.

          Obsahová reforma regionálneho školstva je  postavená na princípe : menej bifľovania, menej memorovania –viac fantázie a tvorivosti v škole. Aj tieto zmeny musia byť rovnako užitočné ako tie, ktoré boli naštartované v oblasti organizácie a financovania regionálneho školstva pred rokmi.  Pozitívnu odozvu  na našej škole má projekt Otvorená škola.  Brána  našej školy sa po skončení vyučovania nezatvára, ale zostáva otvorená pre deti a mládež ,či už ide o záujmovú činnosť, športovanie, alebo o možnosť pracovať s počítačom.

Monitor 9- nový spôsob skúšania vedomostí našich deviatakov hlásiacich sa na stredné školy  hodnotíme  ako spravodlivejší a objektívnejší.

Úlohy a ciele, ktoré si kladieme v školskom roku 2009/2010, budú náročné. Budeme ich plniť čo najsvedomitejšie, pretože zodpovedáme za výchovu a vzdelanie zverených žiakov. Vytvoríme dobré podmienky pre kvalitnú pedagogickú prácu. Vo vyučovacom procese budeme dôraznejšie presadzovať humanizáciu , viac sa zameriame na výchovu k hrdosti na vlastný národ. Vytvoríme lepšie podmienky na rozvoj schopností a zručností žiakov, rozvoj medziľudských vzťahov a tolerancie v demokratickej spoločnosti. Školské i mimoškolské podujatia využijeme na zlepšenie spolupráce s rodičmi, radou školy, obecnými úradmi a ďalšími výchovnými inštitúciami. Naša škola patrí do siete škôl podporujúcich zdravie a preto  aj z tohto dôvodu bude školská i mimoškolská činnosť zameraná na zdravý spôsob života.

 

 HLAVNÉ   CIELE   ŠKOLY

 

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje s účinnosťou od 1. septembra 2009 v 1.,2.  a 5.,6.  ročníku

podľa výchovno-vzdelávacích programov nasledovne :

a/ štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v škole   

b/  školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje

výchova a vzdelávanie v našej škole

 

Školský vzdelávací program umožní posilniť autonómiu školy a vytvorí priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania

podľa špecifického zamerania školy .

Školský vzdelávací program našej školy nesie názov Regionálna škola – Poznaj

svoje okolie.

Vychádzajúc z Pedagogicko-organizačných pokynov  MŠ SR  na školský rok

2009/2010, školského vzdelávacieho programu, analýzy práce školy v školskom roku 2009/2010 si vytyčuje škola nasledovné ciele :

 

 

1/   Uplatňovaním progresívnych metód a  foriem práce skvalitniť výchovno-

      vzdelávací proces  a zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov 

                                                                                                       

2/   Zvýšiť účinnosť výchovného pôsobenia na žiakov v oblasti správania ,

      národného povedomia , vzťahu k prírode ...

 

3/    Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo

       všetkých oblastiach ,ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,

       sprístupňovať všetkým žiakom informácie  a poradenskú službu  v oblasti

       vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie ,

       prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole , ktoré sú

       zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka.

 

4/    Výchovu k ľudským právam  v triede a škole usmerňovať tak, aby sa

        stala integrálnou súčasťou  celoživotného procesu  podpory a ochrany

        ľudských práv , aby podporila hodnotu človeka  ako ľudského jedinca

        a rozvoj medziľudských vzťahov  v demokratickej spoločnosti

 

5/     Zabezpečovať vzdelanie v základných poznatkoch  v oblasti detského

        zdravia a výživy . Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národné-

        ho programu podpory zdravia , najmä v súvislosti  s realizáciou projektu

        „Škola podporujúca zdravie „ , zdravého spôsobu života, duševného zdra-

        via , prevencie užívania  návykových látok , projektov zdravej výživy,

        prevencie stresu a pod.

 

6/   Systematicky zvyšovať pedagogické spôsobilosti pracovníkov , najmä  

      v oblasti metodiky výchovno-vzdelávacej práce  a vzťahu učiteľ–žiak

 

 

7/   Zlepšovať a modernizovať materiálno-technickú základňu školy ,

      podľa možností vybavovať školu pomôckami zefektívňujúcimi

         celý výchovno-vzdelávací proces. 

       

   8/ Zvyšovať právne vedomie svojich zamestnancov pravidelným oboznamovaním 

       s platnými právnymi predpismi.

 

       T: celý šk. rok                                               Z:  vedenie školy

                                                                                 všetci pedag. zamestnanci

 

       9/  Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnú

      aktivitu aj pre chronicky choré deti, sprístupniť ihriská na školskom dvore po   

      vyučovaní aj cez víkendy.

 

10/  Podporovať vzdelávanie v rámci „ Eko dni jar“, „ Eko dni jeseň“, navštevovanie            

            enviromentálnych výstav, podujatí a múzeí deťmi a žiakmi škôl, realizovanie         

            projektov „ Zelená nádej“ na celoživotné vzdelávanie v oblasti práce   

            s hendikepovanými deťmi

 

 

11/ Enviromentálnu  výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu     

      implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v Školskom vzdelávacom 

      programe

                                                         

 

12/ Realizovať konzultačno- poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na      

      zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti s vývinovými poruchami –   

      s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať  

      kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

 

 

Návrat na úvod