Základná škola s materskou školou, Zubák 192

Základná škola s materskou školou, Zubák 192

 

 

 

 

 


S p r á v a

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 


Adresa školy :  Zubák 192                                          Zriaďovateľ :    Obec Zubák
Tel. číslo :        042/4683033                                      Tel. číslo :        042/4710610         
E-mail :            skolazubak@seznam.cz                       E-mail : starostazubak@stonline.sk
Web:               www.zszubak.edu.sk                    

Riaditeľ školy :                                  PaedDr.  Viera Ivanišová 
Zástupca RŠ pre ZŠ:                          Mgr.       Miroslava Janičíková 
Zástupca RŠ pre MŠ:                          p.            Anna Janošková
Výchovný poradca :                           Mgr.       Oľga Novotná

Referent ekonomických činností :                     Dana Burmeková                                 
Poradné orgány školy:
Gremiálna rada školy:          
            je zložená z vedúcich zamestnancov školy

Pedgogická rada školy:                     je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy


Rada školy:                                        počet členov:  11 
                                                                                  4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

                                                                                  2 rodičia za ZŠ - obec Zubák

                                                                                  1 rodič - obec Horná Breznica

                                                                                  1 rodič za MŠ

                                                                                  1 pedagóg za ZŠ

                                                                                  1 pedagóg za MŠ

                                                                                  1 prevádzkový zamestnanec za ZŠ a MŠ

                                                           predseda:         p. Viera Bulková 
                                                           podpredseda:   p. Pavol Gelo

Združenie rodičov školy pri ZŠ        počet členov výboru:    10 

                                                           predseda:                     p. Pavol Gelo

                                                           pokladník:                    Bc. Andrea Sedláčková

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte a dochádzajúcich  žiakov: 

 

 

Trieda

Počet žiakov

Z toho dievčat

Z toho dochádzajúcich

Z toho začlenených

Triedny učiteľ

MŠ 1. tr.

16

9

3

0

Mgr. Krošláková

MŠ 2. tr.

16

7

5

0

p. Anna Janošková

I.

10

6

3

0

PaedDr.Lencsésová

II.

10

3

3

0

Mgr. Valachová

III.

11

6

0

0

 Mgr. Ocelíková

IV.

12

6

3

1

Mgr. Bulková

I.-IV.

43

21

9

1

 

V.

16

6

5

1

Mgr. Pokorná

VI.

11

6

3

0

Ing. Brnáková

VII.

13

3

7

1

Mgr. Novotná

VIII.

16

9

6

2

Mgr. Vaverčáková

IX.

16

6

4

1

Ing. Kanderková

.

 

 

 

 

 

V.-IX.

72

30

25

5

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ spolu

115

51

34

6

 

 

 

Výchovno-vzdelávací proces:

Vo výchovno-vyučovacom procese boli dodržiavané učebné plány.

Ø      na I. stupni vo 4. ročníku  sa vyučovalo podľa Variantu 3 / jazykový/ v 1., 2.,3. ročníku  sme vyučovali podľa ŠVP a v  ŠkVP  boli posilnené predmety:

Ø      1. ročník                                2. ročník                                 3. ročník

            SJL  -  1 hod                           SJL  -  2 hod                           SJL  -  2 hod

            PDA -  0,5 hod                       MAT - 1 hod                          MAT - 1 hod

            NBV -  0,5 hod                       VYV -  1 hod                          RGV -  1 hod

      PVC -  1 hod                          RGV -   1 hod                         VYV -  1 hod

           VYV -  1 hod

           RGV -  1 hod

Ø      na II. stupni podľa Variantu 3 a na základe tohto variantu boli rozšírené o 1hodinu nasledovné predmety:

SJL  v 8. ročníku

FYZ v 9. ročníku

 V 5. ročníku  sme vyučovali podľa ŠVP a v  ŠkVP posilnené boli predmety:

Ø      5. ročník                                6. ročník                                            7. ročník

            SJL -   1 hod                           SJL - 1 hod                                         SJL - 1 hod

            BIO -   1 hod                          GEO – 0,5 hod                                   BIO - 0,5 hod

            GEO - 0,5 hod                        ANJ – 1 hod                                       MAT – 1 hod

            MAT – 0,5 hod                       INF – 0,5 hod                                     ANJ – 1 hod

NEJ   -  1 hod                         TOZ – 1 hod                                       INF – 0,5 hod

INF – 0,5 hod                         CHE – 0,5 hod                                   CHE – 0,5 hod

TOZ – 1 hod                           FYZ -   1 hod                                     FYZ – 1 hod   

RGV – 0,5 hod                       RGV – 0,5 hod                                   RGV – 0,5 hod

 Nepovinné predmety: Cvičenia z matematiky  v 8. ročníku

Dochádzka a prospech  podľa tried:

Trieda

Počet žiakov

Z toho prospeli

Z toho neprospeli

Počet vymeškaných hodín

Priemer na žiaka

Počet neosp. hodín

Priemer na žiaka

I.

10

10

0

417

41,7

0

0

II.

10

10

0

149

14,9

0

0

III.

11

11

0

430

39,09

0

0

IV.

12

12

0

772

64,33

0

0

I.-IV.

43

43

0

1768

41,11

0

0

V.

15

15

0

863

57,53

0

0

VI.

11

11

0

719

65,35

0

0

VII.

13

13

0

886

68,15

0

0

VIII.

16

16

0

1084

67,75

0

0

IX.

16

16

0

1307

81,8

1

0,06

V.IX.

71

71

0

4859

68,43

1

0,01

1.-9.

114

114

0

6627

58,13

1

0,01

 

Hodnotenie a prospech v jednotlivých ročníkoch

V 1.a 2. ročníku sa hodnotilo  kombinovane. Náboženská výchova bola vo všetkých ročníkoch hodnotená slovne.

Najúspešnejší žiaci (s priemerom 1,0):

I. trieda: Michaela Brnáková, Ivana Budiačová, Vladimír Dubový, Daniela Gelová, Lukáš Janči, Zuzana Kanderková, Daniela Kozáčková, Martin Kuvik, Ondrej Ondrička, Daniela Šerá

II. trieda: Vladimír Adamec, Matúš Brnák, Martin Krchňavý, Anton Ondrička, Klaudia Vrabcová, Adam Zbranek,

III.   trieda: Dominik Ježo, Katarína Marušíková, Barbora Parohová,  Kristián Marušík

IV.  trieda:  Laura Brnáková, Denis Burmek, Mária Krchňavá,

V. trieda: Filip Brnák, Bulko Štefan, Patrik Gereg, Michal Ondrička, Laura Žabková

VI. trieda:  Nikola Valachová, Dominika Pavúčková, Filip Gažo, Martin Brnák

VII. tireda:  Ivana Ráčková, Martin Červený

VIII. trieda: Radka Ivanišová, Lenka Oščatková, Johanka Ondričková, Dominika Belicová

Testovanie T9  2011:


     Žiaci 9. ročníka sa 13. marca 2011 zúčastnili testovania „ Testovania T9“. Výsledky testovania boli p predchádzajúcom školskom roku.

Celková úspešnosť:

- v slovenskom jazyku a literatúre    40,90%                v SR – 58,20 %
- v matematike                                44,70 %               v SR – 52,90 %

Správanie žiakov:

     Počas školského roka 2010/2011 mal zníženú známku zo správania 1  žiak 9. ročníka –stupeň 2, v školskom roku bolo udelených  7 pokarhaní  RŠ a  11 pokarhaní TU. 


Zápis žiakov:


     Na zápise do 1.ročníka pre školský rok 2011/2012 sa zúčastnilo 16 žiakov. Všetkým žiakom boli vydané rozhodnutia o prijatí do ZŠ.

Výsledky prijímacieho konania:

     Deväťročnú školskú dochádzku ukončilo 16 žiakov, všetci boli prijatí na SŠ alebo SOU.

 

Rozmiestnenie žiakov:

-         na obchodnú akadémiu 2 žiačky

-         na strednú priemyselnú školu v Dubnici n/V 1 žiak

-         na Strednú zdravotnú školu v Považskej Bystrici 1 žiačka

-         na Združenú strednú školu obchodu a služieb 3 žiačky, z toho 2 na hotelovú akadémiu a jedna za kaderníčku

-         na Spojenú strednú školu , T. Vansovej v Púchove (pri Matadore) 5 žiakov

-         na Spojenú strojársku a elektrotechnickú školu v Dubnici 1 žiak

-         na Združenú poľnohospodársku školu v Pruskom 2 žiaci

-         na Spojenú strednú školu strojársku v Pov. Bystrici 1 žiak


Zamestnanci školy:

Zamestnanci základnej školy:

     V školskom roku 2010/2011 pacovalo na škole 13 pedagogických pracovníkov, v prepočte na úväzky 11,74 zamestnanca.

Pedagogickí zamestnanci:     kvalifikovaní - 13

Nepedagogickí zamestnanci:            ekonómka

            školníčka

                                                           upratovačka

            kurič ( vo vykurovacom období )

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov:

Kontinuálne vzdelávanie:

Modernizácia vzdelávania:                   2 pedagogickí zamestnanci – pokračuje

Tvorba ŠkVP:                                     5 pedagogickí zamestnanci – ukončené

Regionálna výchova:                            1 pedagogický zamestnanec – ukončené

Koordinátor PDG:                               1 pedagogický zamestnanec – ukončené

Rozširujúce štúdium ANJ, NEJ:           2 pedagogickí zamestnanci – pokračuje

Rozširujúce štúdium MAT:                   1 pedagogický zamestnanec - pokračuje


Zamestnanci MŠ a ŠJ:

Pedagogickí zamestnanci:                     2 kvalifikovaní


Nepedagogickí zamestnanci:                - školníčka           

                                                           - upratovačka

- kuchárka
            - kurič ( vo vykurovacom období )

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia školy:

ZŠ sa zapájala do rôznych aktivít :

- do vedomostných súťaží a olympiád
- do športovej činnosti
- do kultúrnych akcií v škole a obci
- k ochrane životného prostredia


K najvýraznejším úspechom školy patrí:

Vo vedomostných súťažiach a olympiádach:

Škola sa zapájali do súťaží a olympiád poriadaných CVČ v Púchove.

 

 Pytagoriáda -   úspešní žiaci:   3. roč. : Katarína Marušíková – 5. miesto

                                                             Peter Kanderka - úšpešný

 5. roč.: Patrik Gereg – 3. miesto

 6. roč. : Dominika Pavúčková - úspešná

 7. roč. : Martin Červený

 

 

 

Veľký počet žiakov sa zapojil do matematickej súťaže TAKTIK , najviac bodov získali a boli odmenení žiaci: 2. tireda -Vladimí Adamec, Martin Krchňavý, Adam Zbranek

                           3. tireda- Katarína Matušíková, Michaela Vrabcová

           

Matematická súťaž „Klokan“ : Katarína Marušíková, Laura Brnáková

 

 Žiaci  1.,2.,3. a 4. ročníka sa zapájali  do súťaží  v detských  časopisoch Vrabček, Maxík a Fifík..

 

V športovej oblasti:

 

Naši žiaci sa už pravidelne zúčastňujú  a niektorí dosahujú aj pekných výsledkov  v športových súťažiach  a to :

 

Behu oslobodenia Led.Rovní

 

Atletickej súťaže v Púchove

 

Dopravnej súťaže „Bezpečne na bicykli“

 

Vo výtvarnej oblasti:

 

Eko móda v PU -1. cenu Obvodného úradu životného prostredia v PB získali žiačky 6. a 7. ročníka: Veronika Brňáková, Natália Burmeková, Barbora Adamcová, Dominika Pavúčková, Nikola Wohlschlägerová, Lenka Pilná

 

Niektoré žiačky sa zúčastnili maľovania v Detskom domove v PU – „Púchovské čarbanice“

 

V kultúrnej oblasti:


Nacvičili sme bohatý program na Posedenie pri jedličke, Posedenie s dôchodcami a program      pre mamičky.

 
4x v školskom roku vyšiel časopis Zubko

 

 

V oblasti starostlivosti o životné prostredie:

- vysádzali sme letničky pred hlavným vchodom do budovy

- vysadili sme muškáty do truhlíkov a umiestnili na vonkajšie  parapety

- starali sa o zeleň okolo školy
- zorganizovali sme zber papiera ( nazbierali sme asi 820 kg)

– najusilovnejší žiaci v zbere papiera -  Kristián Marušík, Katarína Marušíková
- urobili sme výstavky v jesennom a jarnom aranžovaní
- súťažili sme v poriadku a estetike tried

 

Krúžková činnosť:

      V školskom roku 2009/2010 pracovalo 9 krúžkov, do ktorých sa zapojilo spolu 124 žiakov.

P. č.

Názov krúžku

Počet prihlásených žiakov

Vedúci krúžku

1.

Práca s počítačom

16

Mgr. Jana  Ocelíková

2.

Pohybové hry

14

PaedDr. Anna Lencsésová

3.

Práca s poč. 1. st.

10

PaedDr.Viera Ivanišová

4.

Práca s poč. 2.st

17

Mgr. Helena Roščáková

5.

Matematický pre 9. ročník

13

Mgr. Oľga Novotná

6.

Hrdinovia dejín

10

Mgr. Oľga Novotná

7.

Športový

19

Mgr. Daniela Pokorná

8.

Šikovné ruky

13

Ing. Jarmila Brnáková

9.

Výtvarný

16

Mgr. Vaverčáková

10.

Stonotenisový

23

Mgr. Janičíková

11.

Prírodovedno-turist.

10

Ing. Kanderková

 

 

Aktivity a prezentácia MŠ:

     Činnosť v MŠ bola počas roka veľmi pestrá, riadila sa celoročným plánom ako aj mesačnými plánmi.


V kultúrnej a mimoškolskej činnosti oblasti:

-         program k „Posedeniu s dôchodcami“

-         Deň zdravej výživy

-          imatrikulácia prvákov

-         prenáška o exotických zvieratách

-         Halowenská noc pre žiakov 2. stunňa

-         Protidrogový motivačný program „ Slepá ulica“

-         Pásmo vianočných vykov / vystúpenie žiakov z Lednice /

-          program na Vianočnú besiedku

-         Vystúpenie „Sokoliarov“

-         Vystúpenie „Šermiarov“

-         „ Mikuláš v škole „

-         Beseda s pýánom Húževkom „ Marec  - mesiac knihy „

-         program ku Dňu  matiek


V športovej oblasti:

- zúčastnili sa atletických súťaží detí MŠ okresu Púchov v CVČ Púchov

 - navštívili plaváreň v Púchove
 
- zúčastnili sa ukážok práce so psovodmi
 

Zapojenosť do projektov ZŠ:

     Základná škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“,  jeho hlavným koordinátorom bola PaedDr. Anna Lencsésová.

Ciele a úlohy projektu sú rozpracované do 5 oblastí:

1. Oblasť výchovy a vzdelávania – viesť žiakov k zdravému spôsobu života, vytvárať u nich vedomie sebaúcty, uvedomiť si potrebu výchovy a vzdelávania.
2. Oblasť medziľudských vzťahov – vytváranie dobrých ľudských vzťahov žiak - žiak, žiak - učiteľ, učiteľ - učiteľ. učiteľ - rodič
3. Oblasť environmentálnej výchovy a životného prostredia – starostlivosť o školský areál, vysádzanie stromov .
4. Oblasť zdravej výživy a zdravého spôsobu života – vštepovať základy zdravého spôsobu, viesť k hygienickým návykom, dodržiavať pitný režim ...
5. Oblasť mimoškolskej činnosti- organizovanie krúžkovej činnosti a rôznych kultúrnych a športových podujatí s cieľom zdravo využiť voľný čas detí.

Od roku 2003 sme zapojení do projektu „ Školská mliečna liga“ žiakom ponúkame mliečne výrobky za zvýhodnené ceny,  podľa počtu predaných výrobkov sú  škole pridelené  bonusové body,  za  ktoré  dostane učebné pomôcky.

V rámci projektu „Školské ovocie“ ponúkame žiakom každý deň jablká alebo ovocnú šťavu.


Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy:

Vybavenie základnej školy:

Ø      priestorové:

- v ZŠ sa nachádza 9 tried, 1 špeciálna učebňa, / CHE/FYZ, THD,/

-  1 učebňa výpočtovej techniky
- riaditeľňa, zborovňa, kancelária ekonómky, 4 kabinety  - školská knižnica,
- 2 WC , chodby,   - škola má ihrisko/ počas zimy využívané ako klzisko/ doskočisko,

 

Ø      materiálno technické:

V školskom roku 2010/2011  sa okrem drobných vecí a prác zakúpili:

-         interaktívna keramická tabuľa

-         2 notebooky

-         2 dataprojektory

-         3 projekčné plátna   

Vymaľované boli:

 

- 4 triedy

- schodište

- chodba 1

- 1 trieda na poschodí

 

-         výmena okien v 4 triedach na poschodí

-         výmena svietidiel v 3 triedach, zborovni, riaditelni, chodbe 1

-         prebehla úprava a zefektívnenie priestorov PC / spojenie stolíkov, výmena          

      elektroinštalácie, vymaľovanie, výmena podlahovej krytiny /

 

 

Pre potreby vyučovania sme  zabezpečili nové vyučovacie pomôcky na slovenský jazyk,  zemepis , hudobnú výchovu, telesnú  výchovu ,   tlačiareň.

Školskú knižnicu sme obohatili o nové knižné tituly.

Škola odoberá časopisy Pán učiteľ, Učiteľské noviny a Naša škola.

 

Materská škola.

 

V materskej škole pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Názov vzdelávacieho programu je: „Dieťa – súčasť prírody“. Prostredníctvom tohto programu sledujeme to, aby sa deti cez hry, hrové činnosti a edukačné aktivity dostali k novým poznatkom, uplatňovali spolupatričnosť, humánny prístup k sebe aj svojim kamarátom a starším ľuďom. Pomocou svojich vedomostí nadviazali na školské vzdelávanie a naďalej rozvíjali svoj obzor.

Z ročného plánu sa  plnili tieto úlohy:

·        uskutočnili  jesenné vychádzky do prírody so spoznávaním rastlín, stromov, oboznamovali sme sa s ochranou prírody, ako sa máme správať v lese, pri vode...

·        prednáška o dentálnej hygiene s praktickou ukážkou

·        zber  prírodnín, z ktorých sme zhotovovali rôzne výrobky

·        usporiadali sme deň športu

·        zúčastnili sme sa súťaži „Púchovské čarbanice „

·        uskutočnili sme tvorivú dielňu – ikebany na vianočný  stôl

·        pečenie  medovníkov

·        po zdobení stromčeka do materskej školy prišiel Mikuláš s čertom a plným vrecom darčekov

·        nezabudli sme ani na kŕmidlá pre vtáčikov, do ktorých im pravidelne sypeme krmivo

 

Ø      priestorové:

- v MŠ sa nachádzajú 2 herne, 1 spálňa, 1 kancelária, WC, šatňové priestory, chodby kuchyňa, jedáleň, skladové priestory.

Ø      materiálno technické:

- Do materskej školy bol zakúpený koberec, kamera, lego, rôzne hračky a pomôcky, CD s detskými piesňami, hry na počítač, telocvičné náradie, magnetické výukové hry, detské kočíky,

 

 

 


Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy:

     Pri plánovaní činnosti školy sa vychádzalo z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR a ostatných noriem a dokumentov, pričom sa zameralo na:

 
- realizáciu vyučovacieho procesu v súlade s platnými učebnými osnovami
- plnenie úloh Národného boja proti drogám
- realizovanie koncepcie environmentálnej výchovy,
- pokračovanie v projekte „Škola podporujúca zdravie “

- pokračovanie v projekte „Mliečna Liga “

- pokračovanie v projekte „Ovocie na školách“
- výchovu v duchu humanizmu, rešpektovanie ľudských práv, dodržiavanie Deklarácie práv  

  dieťaťa
- podporovať športové a telesné aktivity žiakov
- podporovať a rozširovať zavádzanie informačných technológií vo výchovno-vyučovacom

  procese i v mimoškolskej činnosti
- obnovu kabinetných zbierok učebnými pomôckami


     Zámery rozvoja školy boli zapracované do plánu hlavných úloh , ktorý bol rozdelený na niekoľko oblastí:


1. Výchovno-vzdelávací proces – úlohy sa nám priebežne podarilo plniť.
2. Mimoškolská činnosť – v tejto oblasti sme dosahovali priemerné výsledky.
3. Práca s pedagogickými zamestnancami – úlohy boli priebežne splnené.
4. Metodická činnosť – úlohy boli priebežne plnené.
5. Výchovné poradenstvo - všetky stanovené úlohy boli splnené, čoho dôkazom je úzka spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Púchove a výsledky prijímacieho konania na SŠ a SOU.
6. Materiálno – technické zabezpečenie – úlohy prevažne splnené, treba pokračovať v dopĺňaní kabinetných zbierok novými pomôckami, doplniť počítačovú učebňu.
7. Oblasť BOZP, PO CO – úlohy boli plnené
8. Oblasť riadiacej práce – úlohy boli priebežne plnené, treba posilniť kontrolnú činnosť a to najmä v oblasti hospitácií.

 


     Počas školského roka boli plnené i úlohy, ktoré neboli zahrnuté v pláne školy, potreba plnenia vyplynula z pokynov a usmernení nadriadených orgánov, z aktuálnych potrieb školy a z možností vyplývajúcich zo spolupráce so zriaďovateľom a miestnymi organizáciami.     Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010 /2011 bola prerokovaná na pedagogickej pracovnej rade dňa 14.09.2011 v Rade školy dňa 19.10.2011. 

 


                                                  PaedDr. Viera Ivanišová
                                                           riaditeľka školy

 

Návrat na úvod