Základná škola s materskou školou, Zubák 192

 

 

 

Školský poriadok

pre žiakov

 

 

Vypracovala:  PaedDr. Viera Ivanišová, riaditeľka školy

 

                       V Zubáku  dňa 1. 9. 2010

 

 

Milí  žiaci,

 

 Vnútorný poriadok školy je súhrnom noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej  miere prispieva k poslaniu školy, k racionálnemu rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného času a má predchádzať pracovným a školským úrazom.

Dôsledné plnenie týchto zásad je základnou povinnosťou každého žiaka i zamestnanca školy a utvára predpoklady na spokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu v našej škole.

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

 

         Úvod

I.       Organizácia vyučovania

II.      Práva žiakov

III.     Povinnosti žiakov

IV.     Správanie žiakov na vyučovaní

V.      Príchod žiakov do školy

VI.     Dochádzka žiakov do školy

VII.   Odchod žiakov zo školy

VIII.  Povinnosti týždenníkov

IX.    Starostlivosť o školské potreby a školské zariadenie

X.     Starostlivosť o zovňajšok

XI.    Správanie žiakov mimo školy

XII.   Zákazy pre žiakov

XIII.  Opravné a komisionálne skúšky

XIV.  Výchovné opatrenia

XV.   Správanie žiakov v ŠJ

XVI.  Práva rodičov

XVII. Povinnosti rodičov

          Záverečné ustanovenia                                                                                                                   

 

 

  

I.   Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.

Začiatok vyučovania je o 7,55 hodine. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

 

Časové rozdelenie dňa:

 

07,25    7,50 hod.        príchod do školy

07,55     8,40              1. vyučovacia hodina

08,50   -  9,35              2. vyučovacia hodina

09,45  -  10,30            3. vyučovacia hodina

                20  min. veľká prestávka

10,50  -  11,35            4. vyučovacia hodina

11,45  -  12,30            5. vyučovacia hodina

12,40  -  13,25            6. vyučovacia hodina

               25  min obedňajšia prestávka

13,50  -  14,35            7. vyučovacia hodina

 

 

II.   Práva žiakov

 

Žiaci školy majú právo:

 

1.   Na kvalitný a im zrozumiteľný výklad učiva.

 

2.   K danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.

 

3.   Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese.

 

4. Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese

      / najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút; najviac 2 ústne známkované odpovede /.

 

5.   Primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

 

6.   Poznať kritériá hodnotení vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch.

 

7. Na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných výsledkov, na analýzu chýb pri písomných i ústnych odpovediach a manuálnych zručnostiach.

 

8.  Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.

 

9.   Na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

 

10.  Žiaci majú právo na omyl.

 

11.   Žiaci majú právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

12.  Majú právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachovávajú pravidlá bezpečnosti a nerušia ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na prestávke považujú: návšteva cudzích osôb, loptové hry, skákanie cez gumu, behanie na školskej chodbe a iné hry ohrozujúce bezpečnosť.

 

13.  Zapojiť sa do mimoškolskej a záujmovej činnosti v škole i mimo nej / právo navštevovať dva nepovinné predmety, ak sú otvorené, resp. dva záujmové útvary /.

 

14.  Žiaci majú právo stravovať sa v školskej jedálni.

 

 

III.   Povinnosti žiakov

 

Žiaci školy majú povinnosť:

 

1.   Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a ďalšie štúdium. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia.

 

2.   Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných aj nepovinných predmetov, resp. krúžkovej činnosti, na ktoré sa prihlásili.

 

3.   Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej, tak, aby robili česť sebe i škole.

 

4.   Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať vnútorné poriadky v odborných učebniach, laboratóriách  a v priestoroch areálu školy.

 

5.   Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správať k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.

 

6.   Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení. Vo všetkých odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy musia žiaci nosiť oblečenie a obuv podľa pokynov vyučujúceho.

 

7. Šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.

 

8.   Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny Vnútorného poriadku školy. Po zazvonení sú povinní sadnúť si na svoje miesto a počkať do príchodu učiteľa.

 

9.   Zúčastňovať sa triednických hodín.

 

10.  Zúčastňovať sa školských akcií / Účelové cvičenie, Didaktické hry v prírode, kultúrne podujatia, .../                                            

 

 

IV.    Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

1.   Základným dokladom žiaka je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju sústavne do školy. Žiacka knižka je opečiatkovaná obdĺžnikovou pečiatkou školy a podpísaná triednym učiteľom. Pod podpisom triedneho učiteľa sú vzorové podpisy zákonných zástupcov žiaka. Poškodenie, či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní hlásiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si novú žiacku knižku.

 

2.   Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúcich všetky výsledky klasifikácie.

 

3.   Žiaci dochádzajú na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravení, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia cez prestávku, ostatné veci majú v zavesených aktovkách.

 

4.   Ak sa žiaci na vyučovanie nepripravia alebo nemajú domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, pričom uvedú dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.

      

5.   Na začiatku každej vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste určenom zasadacím poriadkom s pripravenými učebnými pomôckami, zošitmi, učebnicami a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

 

6.   Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta i za školský nábytok, ktorý používa. Poškodenie školského nábytku nahrádzajú žiaci v primeranej hodnote, pokiaľ škodu sami spôsobili.

     

7.   Do odborných učební,  vstupujú žiaci len v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.

 

8.    Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú výklad učiteľa i odpovede žiakov, aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.

 

9.   Žiaci neopúšťajú v priebehu vyučovacích hodín a prestávok bez súhlasu vyučujúceho  

       alebo triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy.

 

10.  Žiaci do školy nenosia predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom žiaka. Cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

 

11. Mobilný telefón nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Počas vyučovacích hodín i počas prestávok  musí byť vypnutý. Pri porušení tohto zákazu má vyučujú

       právo mobilný telefón zobrať a odovzdať ho iba zákonnému zástupcovi žiaka. Rovnaké pravidlá platia i pre prehrávače –MP3, MP4,...

 

12.  Žiaci nenosia do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety (napr. drahé šperky, elektronické hračky, audio-video techniku, fotoaparáty) a to nielen z hľadiska možnej straty, poškodenia alebo zničenia, ale aj z dôvodu, že tieto predmety odpútavajú pozornosť a narúšajú výchovno-vzdelávací proces. V takomto prípade môže vyučujúci predmety odobrať a vrátiť ich rodičovi žiaka.  Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

13.  Prestávky využívajú žiaci na presun do tried, odborných učební a telocvične pod vedením 

       vyučujúceho. Počas malých prestávok sa zdržiavajú v učebniach s výnimkou nutných   

      hygienických potrieb. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. 

      V jarnom a letnom období je možné veľkú prestávku stráviť na školskom dvore.

 

14.  Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

 

15. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba žiaci pozdravia postavením sa. Pri jej odchode z triedy pozdravia rovnakým spôsobom. Na hodinách TEV, TCHV, VYV, laboratórnych prácach a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.

 

16. Všetky potvrdenia a písomnosti si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

17. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho tohto podujatia a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú určené termíny miesta a času sústredenia.

 

18.  Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný iba v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín, počas záujmových činností alebo pri činnostiach organizovaných školou.

 

19.  Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke.

 

20.  Akékoľvek správanie žiaka / žiakov /, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi / žiakom /, fyzické útoky, urážlivé prezývky, posmech, odcudzenie veci, ohrozovanie, zastrašovanie, cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi, alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia a nemôžu brániť, je klasifikované ako šikanovanie, ktoré sa v čase vyučovania, prestávok, školských akcií, cestou do školy a zo školy nebude tolerovať v žiadnych podobách.

       Žiak, ktorému ubližuje iný žiak / žiaci/ okamžite  nahlási túto skutočnosť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, riaditeľovi školy, prípadne inej dospelej osobe, ktorá sa v škole nachádza ( školníčka, upratovačka, atď......)

       Ak sa šikanovanie vyskytne, bude ho vedenie školy neodkladne riešiť  v spolupráci s výchovným poradcom a to nasledovným postupom:

       - pohovor so žiakom ( žiakmi)

       -  kontaktovanie rodičov, alebo zákonných zástupcov

       -  znížená známka zo správania

       -  spolupráca s PPP

       -  nahlásenie prípadu polícií

 

 

V.   Príchod žiakov do školy

 

1.    Žiaci na vyučovanie prichádzajú v čase od 7,25 do 7,50 hodiny.  Prezúvajú sa vo vestibule školy do čistých, hygienicky nezávadných prezuviek, s podrážkou, ktorá nezanecháva šmuhy na podlahe. Obuv a vrchný odev si odkladajú do úložných priestorov na školskej chodbe. Vo vreckách vrchného ošatenia si nenechávajú cenné veci.

      

2.   Do školskej budovy vchádzajú žiaci výlučne hlavným vchodom.

 

3.    Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovený začiatok vyučovania nemôžu sa z bezpečnostných dôvodov zdržiavať v triedach. Ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľka školy.

 

4.   Bočné vchody budovy školy používajú žiaci iba v doprovode vyučujúceho.

 

5.   Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť čakajú žiaci na vyučujúceho vo vestibule školy. Do triedy vchádzajú v doprovode vyučujúceho. Po skončení popoludňajšieho vyučovania odprevadí vyučujúci žiakov do vestibulu a po prezutí žiaci opustia budovu školy.

 

6.  Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa na miestach v areáli školy , používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch  bez   pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy.

 

 

VI.   Dochádzka žiakov do školy

 

1.   Žiaci školy sú povinní dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a načas. Aj účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov je pre zapísaných žiakov povinná.

 

2.    Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

       Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny na základe písomnej žiadosti rodiča. Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac jedného dňa. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, požiada  zákonný zástupca žiaka  o uvoľnenie  riaditeľa školy  na základe písomnej žiadosti.

 

3.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi  hneď v prvý deň ešte pred začiatkom vyučovania. Najneskôr však do 24 hodín.

 

4.   Vopred známu návštevu lekára oznámi rodič triednemu učiteľovi písomnou formou alebo telefonicky.

 

5.   Rodič ( zákonný zástupca ) môže ospravedlniť žiaka najviac na 3 dni za polrok, ktoré však nemôžu byť za sebou.

 

6.   Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia v žiackej knižke, z dôvodu choroby podpísaného lekárom alebo rodičom.

       Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii. V prípade pochybnosti má triedny učiteľ právo tieto zápisy v žiackej knižke overiť.

 

7.   Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľovi školy. Takýto žiak sa môže zúčastňovať vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.

 

8.   Ak žiak  v jednom klasifikačnom období vymešká z celkového počtu vyučovacích hodín viac ako 25% bude povinný z hlavných predmetov absolvovať komisionálne skúšky / MAT, SJL, NEJ,  FYZ, CHEM, PRI,, ZEM, DEJ, )

 

9.   Žiak 9. roč. v rámci profesijnej orientácie môže vymeškať 2 vyučovacie dni z dôvodu návštevy Dňa otvorených dverí  na strednej škole – v sprievode rodiča o čom vopred predloží písomné potvrdenie rodiča .

 

10. Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho rodičia porušujú povinnosť šk. dochádzky, neprítomnosť sa považuje za neospravedlnenú, rodičom po 3 dňoch neospravedlnenej neprítomnosti zasiela upozornenie na nedbalú šk. dochádzku.

 

 

VII.   Odchod žiakov zo školy

 

1.    Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý  žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

 

2.   Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením odídu do vestibulu, kde sa prezujú a opustia budovu školy. 

 

3.    Po skončení dopoludňajšieho vyučovania sa žiaci nezdržiavajú v triede bez pedagogického dozoru.

 

VIII.   Povinnosti týždenníkov

 

1.   Týždenníkov určuje triedny učiteľ. 

 

2.  Týždenníci dbajú o čistotu tabule, triedy, pripravujú kriedu a učebné pomôcky, hlásia mená neprítomných žiakov.

 

3.  Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu v triede, pozatvárajú okná, zotrú tabuľu, zhasnú svetlá, skontrolujú uzáver vody a odchádzajú z triedy poslední.

 

4.    Neprítomnosti vyučujúceho na hodine hlásia po 5 minútach niektorému členovi vedenia školy.

 

 

IX.   Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského areálu

 

1.   Žiak je povinný šetriť učebnice, učebné pomôcky, zariadenie tried, kabinetov, špeciálnych učební, vrátane samotnej budovy, areálu školy a jeho vybavenia. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť alebo dať do pôvodného stavu. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu uhradí celý kolektív triedy.

 

2.  Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac ako 25%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí zaplatí za ňu ako za novú.

 

3.    Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.

 

4.    Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).

 

 

X.   Starostlivosť o zovňajšok

 

1.    Žiak chodí do školy čisto a primerane veku upravený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek s uzavretou pätou  ( cvičky a botasky nie sú vhodné ako prezuvky, patria k úboru na telesnú výchovu). Dodržiava zásady osobnej hygieny.

 

2.   Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, telesnej výchovy, technickej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový odev a obuv. Odev má žiak v osobitnom vaku, ktorý je uložený v skrinke.

 

3.   Výstredné oblečenie ( hlboké výstrihy, príliš krátke sukne, príliš bedrové nohavice, atď..), nápadná úprava vlasov, tváre a nechtov je neprípustná.

 

 

XI.   Správanie žiakov mimo školy

 

1.   Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.

 

2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.

 

3. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

 

4.   Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných  

      hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú 

      iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

 

5.  Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimovyučovacom čase zakázané.

 

 

XII.   Zákazy pre žiakov

 

Žiakom školy je zakázané:

 

1.   Fajčiť počas vyučovania, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo priestorov školy.

 

2.   Šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou cigarety, pyrotechniku, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo školy.

 

3.   Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

       Hrať rôzne (napr. kartové) hry o peniaze.

 

4.   Počas vyučovania a prestávok mať zapnuté mobilné telefóny, prehrávače a manipulovať s nimi.

 

5.   Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

 

6.   Vykláňať sa z okien , vyhadzovať z nich akékoľvek predmety a odpadky a otvárať ich bez zabezpečenia, sadať na parapetné dosky.

 

7.   Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach.

 

 

8. Vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti vyučujúceho.

 

9.  Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy.

 

 

10. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog:

 

Porušenie bodov 1, 2, 3, 5 sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie Školského poriadku.

 

 

XIII.   Opravné a komisionálne skúšky

 

1.   Žiakovi 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

 

2.   Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.

       Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

 

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

 

4.   Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

       a)   ak je skúšaný v náhradnom termíne,

       b)   keď koná opravné skúšky,

       c)  ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých      predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do

             3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

       d)   ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a má individuálny študijný plán

       e)   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

       f)  ak žiak  v jednom klasifikačnom období vymešká z celkového počtu vyučovacích hodín daného predmetu viac ako 25% .

 

5.   Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný  alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

XIV.   Výchovné opatrenia

 

Pochvaly

 

Pochvala triednym učiteľom:

 

Pochvala riaditeľom školy:

 

 

Udelenie vecnej odmeny:

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

Napomenutie triednym učiteľom

 

Pokarhanie triednym učiteľom

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy:

 

Pokarhanie riaditeľom školy

Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade:

 

Znížená známka zo správania – 2. stupeň / uspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou:

 

Znížená známka zo správania – 3. stupeň / menej uspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou:

 

Znížená známka zo správania – 4. stupeň / neuspokojivé /

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou:

 

 

 

 

 

 

 

XV.   Správanie žiakov v školskej jedálni

 

1.   Žiaci dodržujú pokyny pedagógov vykonávajúcich dozor, ale i iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržujú v ŠJ.

2.   Pri stole sa žiaci  správajú slušne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, neničia príbory, stoličky a obrusy.

      Ovocie, jogurty, príp. iné doplnky obeda konzumujú pri stole, nevynášajú ich z jedálne

3.  Použitý riad odnášajú žiaci  na stôl, miesto pri stole nechávajú čisté, stoličku pri odchode zasunú k stolu.  

4.   V ŠJ sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

5.   Obed v školskej jedálni sa podáva  od 11,30 do 14,00 hodiny.

 

 

XVI.   Práva rodičov

 

1.   Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu             a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

2.  Na slobodnú voľbu školy v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy aby sa  

     poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti v rámci výchovy a vzdelávania vecne  

     a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a s princípmi a cieľmi  zákona  

    o výchove a vzdelávaní, ktorý je  v platnosti.

3.   Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

4.   Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom žiackej knižky a pohovorov s triednym učiteľom.

5.   Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

6.  Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej  rady.

7.   Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase  riaditeľa školy.

8.  Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase

     riaditeľa školy.

9.   U detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami majú právo na vzdelanie, ktorého,

     obsah, formy a metódy odpovedajú  ich vzdelávacím potrebám a možnostiam, na   

     vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré toto vzdelávanie umožnia a na poradenskú

    pomoc školy a školského poradenského zariadenia,

10. Voliť a byť volený do rady školy.

11. Vyjadrovať sa k všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí vzdelávania

      žiaka.

12. Požiadať o preskúšanie,  alebo komisionálne preskúšanie žiaka.

 

 

 

XVII.   Povinnosti  rodičov

 

 

1. Dbať, aby žiak riadne dochádzal do školy, alebo školského zariadenia.

2. Na vyzvanie riaditeľa školy sa osobne zúčastnil na prerokovaní závažných nedostatkov vo  

    výchovno-vzdelávacom procese dieťaťa.

3. Informovať školu o závažných zdravotných problémoch.

4. Dokladovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami tohto platného   

    Školského poriadku.

 

5. Sprístupniť osobné a iné údaje žiaka , ktoré sú potrebné v školskej dokumentácii a oznámiť  

    prípadné zmeny týchto údajov.

6. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenie

 

1.  Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy..

 

2.  Triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oboznámi so školským poriadkom žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.

 

3.   Školský poriadok pre žiakov je súčasťou Vnútorného poriadku školy. Jeho súčasťou sú

     i  školský poriadok pre učiteľov, vnútorný poriadok odbornej učebne, počítačovej učebne, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými sú žiaci oboznámení na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.

 

4.   Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

 

5.   Tento Školský poriadok pre žiakov nadobúda účinnosť 1. 9. 2010 . Týmto dňom sa ruší Školský poriadok zo dňa 01. 09. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zubáku dňa 1. 9. 2010                                                  PaedDr. Viera Ivanišová

                                                                                         riaditeľka ZŠ s MŠ Zubák

 

Návrat na úvod