Školský vzdelávací program

  ZŠ s MŠ   Zubák        

 

 

 

                                     >  

 

 

REGIONÁLNA  ŠKOLA   -  POZNAJ  SVOJE  OKOLIE.

 

 

Ľúbim svoju rodnú reč,

slovenskú reč milú.

Či som tu a či som preč,

v nej mám hrdosť, silu.

 

Ľúbim svoju rodnú zem,

aj dom, v ktorom bývam...

Voňavý chlieb, čo tu jem,

piesne, ktoré spievam.

 

Vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania    :        ISCED 1

Dĺžka štúdia            :        štyri roky

Stupeň vzdelania    :        ISCED 2

Dĺžka štúdia            :        päť rokov

Vyučovací jazyk      :        slovenský

Študijná forma         :        denná

 

Druh školy:              :        štátna

 

 

Predkladateľ:

 

Názovškoly   :      Základná škola s MŠZubák – Základná škola

Adresa           :     020 64 Zubák 192

IČO                :     36125580

Riaditeľškoly :     PaedDr. Viera Ivanišová

Koordinátorpre tvorbu ŠVP     : Mgr.  Jana  Ocelíková

  

Zriaďovateľ:

Názov                 Obecný úrad Zubák

Adresa                020 64 Zubák 164

 

 

I.Všeobecná charakteristika školy

 

1.Veľkosť školy

Škola jeúplná deväťročná ZŠ. Má 116 žiakov, 9 tried , z každého ročníka po jednejtriede.

Budovaškoly je umiestnená   v prírode , ďalej od hlavnej cesty,v ohradenom areáli uprostred množstva zelene.

Zaškolou tečie miestny potok.

 

2.Charakteristika žiakov

Školunavštevujú žiaci zo Zubáka a zo spádovej obce Horná Breznica. Prevládajúžiaci zo Zubáka , ich počet v školskom roku 2010/2011  je 84, žiakovz Hornej Breznice je 36.

V školesa vzdelávajú i 5 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

3.Charakteristika pedagogického zboru

Prezabezpečenie výchovy a vzdelávania škola zamestnáva 13 pedagogickýchzamestnancov. Piati z nich sú kvalifikovaní pre 1.-4. ročník, ostatní pre5.-9.  ročník.  Sme malá škola, preto sa nedá dosiahnuť 100-percentná  odbornosť vyučovania. Avšak už dlhodobo sa vyučujú odbornetaké predmety, ako  matematika,  chémia, slovenský jazyk a literatúra,občianska výchova, zemepis, hudobná výchova, výtvarná výchova. Niektorípedagógovia  na základe potreby školy sa prihlásili na ďalšie štúdium zaúčelom rozšírenia si svojej aprobácie a to v predmete anglický,  jazyk, dejepis, prírodopis. Od januárav škole pracuje aj špeciálny pedagóg. Výchovný poradca má  pre výkonsvojej  funkcie vytvorené priaznivé podmienky.  Náboženskú výchovuzabezpečuje pán farár.

V školepracuje koordinátor environmentálnej výchovy a zdravej výživy , protidrogovej výchovy ,dopravnej výchovy, výchovy k manželstvua rodičovstvu.

Učiteliasa priebežne zúčastňujú  školení v rámci IKT, funkčného štúdia,cyklického vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

4.Organizácia prijímacieho konania

 

Zápis do1. ročníka  organizujeme  vždy v prvom týždni mesiacafebruára  za účasti pedagóga ZŠ  -1. ročník , učiteľky MŠ, výchovnéhoporadcu, špeciálneho pedagóga a člena vedenia školy.

Najbližšízápis do 1. ročníka bude dňa 08. 02. 2011.

 

5.Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

 

       Školapravidelne na začiatku roka  informuje rodičov o vnútornom poriadkupre žiakov , o jeho zmenách a doplnkoch. Dôležité oznamya informácie sprostredkúva  rodičom písomnou formou. Vydáva časopisZubko, v ktorom  sa rodičia môžu dozvedieť veľa informácií o práci  a výsledkoch ich detí v rámci školskeja mimoškolskej činnosti.

Zapájarodičov do konania exkurzií a výletov, Karnevalu. Usporadúva posedenia s rodičmi  pri významných príležitostiach a triednych schôdzkach / Deň matiek, MDD, Posedenie podjedličkou,.../  a v spolupráci s obecným úradom kultúrne programy pre dôchodcov a ku Dňu matiek. Pravidelne v mesiacinovembri  organizuje „Deň otvorených dverí „ .    Na úsekuvýchovného poradenstva úzko spolupracuje s rodičmi  v oblastiprofesijnej orientácie žiakov, organizuje besedy, exkurzie do stredných škôla mimoriadne rodičovské združenie pre rodičov vychádzajúcich žiakov. 

     V spolupráci s rodinou sa škola snaží zmysluplne plánovať využitievoľného času žiakov a tak odvádzať  ich pozornosť od negatívnychjavov v spoločnosti – krúžková činnosť. 

 

Radaškoly  má 11 členov a je zostavená nasledovne :

 

 4 delegovanízástupcoviazriaďovateľa                                      

 2 rodičiaza  ZŠ - obec Zubák 

 1 rodič zaZŠ     - obec Horná Breznica

 1 rodič za MŠ

 1 pedagóg zaZŠ

 1 pedagóg zaMŠ

 1 prevádzkovýzamestnanec za ZŠ sMŠ                                   

 

       

         Školskárada zasadá 4 – krát do roka a rieši hlavne ekonomickú stránkuškoly,  rozpočet a jeho plnenie, materiálno- technickú základňu,personálne otázky, výchovno - vyučovacie výsledky v rámci školskeja mimoškolskej činnosti  a rôzne  záležitostia situácie, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú.

 

 

ZRŠ pri ZŠ s MŠv Zubáku vystupuje od školského roka 2005/2006 ako právny subjekt.

V spolupráci soZŠ s MŠ organizuje v školskom roku  jednu  plenárnuschôdzu   / september - október  /a  štyri  triedneschôdzky.  Výbor  a rodičia  spolupracujú s vedením školy  pri organizovaní   takých podujatí, akoje  slávnostné otvorenie a ukončenie školského roku, MDD, Mikuláš,Posedenie pod jedličkou, Karneval, Týždeň športu, Deň matiek,  rôznesúťaže a olympiády.

 

Školaspolupracuje   : 

-      s CPPP v Púchove   hlavne v oblastipedagogicko-psychologického vyšetrovania žiakov, na   úseku 

          výchovného poradenstva , pri začlenení žiakov

-      s CPPP / Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie/ Trenčín

-      s MPC  Trenčín

-      s MPC Banská Bystrica

-      so ZUŠ Púchov

-      s Poľovníckym zväzom v Zubáku

-      s Lesnou správou Považská Bystrica

-      s PZ Púchov

-      s detským lekárom

-      so Školskou mliečnou ligou DANONE

-      s CVČ Púchov

-      s Komisiou pre školstvo pri OcÚ v Zubáku

-      so ZPO v Zubáku

-      s TJ Zubák

 

Učebný plán

ŠVP MŠ

 

Návrat na úvod